Skip to main content
työhyvinvointi

BLOGI

AJANKOHTAISTA ASIAA

SOF-mindsetillä kirjailijaksi, osa 2/2

Edellisessä kirjoituksessa kerroin hiljattain julkaistusta Voima pinnan alla – kirjastamme. Tässä jatkokirjoituksessa kerron lisää siitä, millaista on kirjoittaa kirja, ja kuinka sovelsimme matkan aikana erikoisjoukoille ominaisia periaatteita (hyvinvointialan tietotaidolla täydennettyinä) – samoja, joista itse kirjassakin kerromme.

Käsittelemme kirjassa kuutta erilaista lähestymistapaa henkilökohtaisen resilienssin vahvistamiseksi sekä kerromme, kuinka ne ovat näyttäytyneet käytännön tasolla erikoisjoukoissa ja kirjan keskushahmon, Sami Ruotsin elämässä. Nämä kuusi ”oppituntia” ovat harjoittelu, tiedon ja tuen lisääminen, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, fyysinen toimintakyky, merkitysten antaminen sekä strukturoitu päätöksenteko. Näistä erityisesti viimeinen kokonaisuus on keskeinen omien tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Se auttaa niin erikoisjoukkojen valintakokeiden läpäisemisessä kuin vaikkapa kirjan kirjoittamisessakin.

Strukturoitu päätöksenteko ja resilienssi

Kaikille ei välttämättä ole täysin ilmeistä, miten strukturoitu päätöksenteko vaikuttaa resilienssiin –  kykyyn kohdata vaikeuksia ja muutosta niin, että kykenee selviytymään, palautumaan ja oppimaan niistä. Hieman avattuna tarkoitamme strukturoidulla päätöksenteolla ajattelua tukevien mallien ja prosessien hyödyntämistä päätösten tekemisessä. Mitä äärimmäisemmässä tilanteessa toimii, sitä enemmän kaipaa varmuutta. Valitettavasti juuri näissä tilanteissa sitä on usein kuitenkin tarjolla vähän. On vain vaikeasti hahmotettavia todennäköisyyksiä ja erilaisia vaihtoehtoja, joista saattaa toteutua jokin tai ei mikään. Juuri näissä tilanteissa varmuus toimia ja toteuttaa saadaan siitä, että oman päätöksenteon syyt ja vaikutukset on mietitty riittävälle tasolle, vaikka tietoa olisi käytettävissä vain vähän.

Sotilasmaailmassa ratkaisuksi tähän ongelmaan on operaatioiden ja tehtävien suunnittelemiseksi kehitetty strukturoitu tapa suunnitella ja tehdä päätöksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa tiettyjä ennalta mietittyjä ajattelun apuvälineitä, jotka auttavat ja nopeuttavat asioiden arpomista tilanteissa, joissa aivot tuppaavat lyömään tyhjää. Kun käytettävissä olevat tiedot survoo hyvän ja riittävän yksinkertaisen prosessin läpi, muuttuvat ne aina jollain tavalla eteenpäin vieväksi toiminnaksi.

Samoja periaatteita ja malleja voi soveltaa tietysti muuhunkin toimintaan. Erityisesti niistä on apua tilanteissa, joissa pää ei edessä olevan haasteen suuruuden tai vaikeuden takia oikein jaksaisi prosessoida täysin valmista lopputulosta.

Tavoitteet: SMART-kaava

Ensimmäinen askel vaikkapa matkalla kirjailijaksi on muotoilla tavoite riittävän hyvin ja pilkkoa se sitten pienempiin välitavoitteisiin. Hyvä tavoitteenasettelu toteuttaa ns. SMART-kaavan. Sitä käytetään yleisesti eri aloilla, myös vaikkapa fysioterapiassa. Sen mukainen tavoite on:

S = specific, eli spesifi. Tässä tapauksessa halusimme kirjoittaa Samin tarinalle rakentuvan hyvinvointikirjan, joka toisi esille myös sukeltajakoulutuksen historiaa ja ETO:n roolia suomalaisessa erikoisjoukkotoiminnassa.

M = measurable, eli yksiselitteisesti mitattavissa. Meillä mittaaminen oli helppoa. Kirja joko julkaistaisiin tai ei julkaistaisi.

A = achievable, eli saavutettavissa huomioiden käytettävissä olevat resurssit kuten omat voimavarat, aika, raha jne. Meidän tapauksessamme aikaresurssi oli tiukin, ja projekti venyi siksi usean vuoden mittaiseksi.

R = relevant, eli oleellinen omaan arvomaailmaan ja elämäntilanteeseen peilattuna. Ollakseen motivoiva tavoitteella on oltava jokin henkilökohtainen merkitys. Siksi sen muotoilemiseen kannattaa käyttää hetki aikaa ja tarvittaessa muuttaa tavoitetta, mikäli myöhemmin ilmenee, ettei tavoite olekaan oikeasti tavoittelemisen arvoinen. Tässä tapauksessa meillä kaikilla oli mielessämme niin suomalaiseen erikoisjoukkohistoriaan kuin hyvinvointiinkin liittyen asioita, joita halusimme saada kirjan kansien väliin, ja projekti oli siksi meille merkityksellinen.

T = timeable, eli aikaan sidottu. Muunlaiset tavoitteet jäävät usein toteutumatta. Takarajat ja tulokset ovat ystäviä keskenään. Meidän kohdallamme käsikirjoituksen toimittamisen deadline kannusti meitä selkeästi aktiivisempaan ja määrätietoisempaan toimintaan, kunhan sellainen sovittiin kustantamon kanssa.

Päätavoitteen alle muodostui useita alatavoitteita. Ne ovat etappeja, jotka vievät lähemmäs maalia. Selkeitä sellaisia olivat mm.: 

  • Kirjan suunnittelu sellaiselle tasolle, että sitä pystyi esittelemään kustantamoille
  • Kustannussopimuksen tekeminen
  • Aikaan sidotut kirjoittamistavoitteet
  • Myöhemmin kustantamolta tulleiden käytännön juttujen hoitaminen (kirjailijakuvien ottaminen, markkinointiin osallistuminen jne.)

Osa alatavoitteista meillä oli tiedossamme jo projektin hyvin alkuvaiheessa, osa muodostui matkan varrella. Yleensä pitkän aikavälin projekteissa kaikkien mahdollisten muuttujien ja työvaiheiden hahmottaminen heti alussa ei ole mielekästä tai edes mahdollista. Tärkeintä on aloittaa ja sitten olla valmis tarkastelemaan omaa toimintaansa kriittisesti aina silloin tällöin. Tähän toimiva ajattelun apuväline on ns. OODA-luuppi.

OODA: Observe – Orient – Decide – Act

ooda

Suurempien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää käytännössä aina jatkuvaa pienten päätösten tekemistä matkan varrella. OODA-luuppi on alun perin Yhdysvaltain ilmavoimille kehitetty prosessi, jolla päätöksentekoa haluttiin selkeyttää. Sitä käytettiin nopeuttamaan kineettisen vaikuttamisen sykliä, ts. minimoimaan aika operatiivisen tarpeen ilmenemisestä siihen, että pommi tippuu maahan. Sittemmin OODA-luuppi on yleistynyt myös sodankäynnin ulkopuolella, ja sitä käytetään laajalti päätöksenteon apuvälineenä myös vaikkapa bisnesmaailmassa. 

Itse hyökkäsimme kirjoitusurakan kimppuun soveltaen ja toistaen seuraavia askelmerkkejä:

Observe – havainnointivaihe

Ensimmäinen askel on kartuttaa tilannetietoisuutta ja määrittää avaintekijät. Voit tehdä listan siitä, mitä sinun tulisi tietää ja mihin kysymyksiin sinun tulisi pystyä vastaamaan, jotta homma saadaan maaliin. Ala sitten kerätä tarvittavia tietoja. 

Meille tämä tarkoitti käytännössä lähtötietojen keräämistä: millaista palautetta olimme saaneet edellisestä kirjastamme, mitä olimme oppineet ja mitä vaadittaisiin siihen, että saisimme seuraavan kustannussopimuksen? Tutustuimme myös siihen, millaisia kirjoja eri kustantamot olivat julkaisseet ja yritimme niiden perusteella profiloida, että kuka voisi olla kiinnostunut juuri meidän kirjaideastamme. Kustantamoilla on erilaisia painotuksia, ja hyväkin käsikirjoitus voi saada pakit, jos se ei sovi kustannusohjelmaan.

Orient – orientoitumisvaihe

Seuraavassa vaiheessa tähän mennessä kerätty tieto pitäisi pystyä yhdistelemään ja analysoimaan niin, että se muuttuu ymmärrykseksi. Yksinkertaisia sotilasmaailmassakin käytettyjä keinoja tiedon analysoimiseksi ovat esimerkiksi sen visualisoiminen aikajanoiksi tai haasteen pilkkominen pienemmiksi, helpommin ratkaistaviksi osiksi. 

Tilannekuvan pohjalta voidaan muodostaa muutama COA (course of action) eli toimintavaihtoehto, jotka analysoidaan ja vertaillaan. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että uuteen projektiin ryhtyessään tai vanhan kanssa seinään törmätessään miettii mielessään vähintään pari kolme erilaista toimintavaihtoehtoa, joilla olisi mahdollista jatkaa eteenpäin. Lisäksi olisi hyvä pyrkiä keksimään aina myös jokin vähemmän ilmeinen ”out of the box” -vaihtoehto

Kun COA:t on kehitelty, on aika arvioida ne. Tämä tehdään listaamalla mieluiten paperille asti plussia ja miinuksia. Plussiksi voi mieltää hyvien puolien lisäksi vaihtoehtoon liittyvät mahdollisuudet. Miinuksia ovat huonojen puolien lisäksi vaihtoehtoon liittyvät riskit. Halutessaan kaikki voi eritellä nelikenttään omien otsikoidensa alle. Käytännössä kyseessä on tällöin pienimuotoinen SWOT-analyysi (strengths, weaknesses, opportunities & threats), joka antaa mahdollisuuden vertailla eri toimintavaihtoehtoja analyyttisemmin.

Meidän toimintavaihtoehtomme olivat erilaisia konsepteja, jotka kehittyivät projektin edetessä. Alkuun tarkoituksenamme oli kirjoittaa treenikirja eräänlaisena taistelusukeltajaskeneen sijoittuvana jatko-osana itseni ja Juuson esikoisteokselle Military Cross-Training – treenaa kuin erikoisjoukoissa. Ensimmäinen kirjamme kertoi kokemuksistamme Utin jääkärirykmentin Erikoisjääkärikomppaniassa ja siitä, millaisilla keinoilla päästään siihen kuntoon, mitä erikoisjoukoissa vaaditaan. Alun perin pyysimmekin Sami Ruotsin mukaan uuteen kirjaprojektiin erityisesti hänen sukeltajataustansa ja crossfit-osaamisensa vuoksi.

Koronapandemian alettua 2020 ja myös omien elämäntilanteidemme muututtua aloin kirjoittaa blogikirjoitusten sarjaa siitä, kuinka erikoisjoukkojen toiminnasta tunnistamani ilmiöt ja toimintatavat olivat auttaneet itseäni hallitsemaan kriisin mukanaan tuomaa stressiä sekä kokemaan hallinnantunnetta äkillisten muutosten keskellä. Julkaisin kirjoitukset ensin FB-sivullamme ja sittemmin myös tässä blogissa. Sopeutimme toimintaamme ja muokkasimme kirjoitusten pohjalta vielä yhden toimintavaihtoehdon.

Decide – päätöksentekovaihe

Tässä vaiheessa tulisi pystyä tekemään päätös parhaasta toimintavaihtoehdosta ja ryhtyä toimeen. Usein päätökseen on hyvä sisällyttää myös varasuunnitelma ja miettiä etukäteen, minkälaisessa tilanteessa siihen kannattaa siirtyä. Tämä jättää tilaa muutoksille, joita aina jonkin verran tulee.

Edellä mainituista blogikirjoituksista oli tullut äärimmäisen hyvää palautetta, joten lopulta päätimmekin kirjoittaa treenamisen sijaan resilienssistä. Tälläkään kertaa ensimmäinen mieleen juolahtanut vaihtoehto ei siis ollut paras. 

Act – toimintavaihe

Tähän mennessä on kerätty tietoa, pureskeltu sitä jonkinlaisen tilannetietoisuuden saavuttamiseksi sekä punottu suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Nyt on aika toimia! Laadimme tarkemman suunnitelman kirjan sisällöstä sekä esittelyn, jonka avulla kertoisimme kustantamoille itsestämme ja projektistamme. Ryhdyimme toimeen ja saimme tehtyä kustannussopimuksen loistavan jyväskyläläisen Atena-kustantamon kanssa. 

Luuppi ei kuitenkaan päättynyt siihen, vaan pyörähti uudelleen käyntiin. Saimme palautetta suunnitelmastamme sekä uusia reunaehtoja, jotka vaikuttivat toimintaamme. Niinpä jatkoimme OODA-luuppia pyörittäen ja toimintaamme mukauttaen, kunnes kirja oli valmis. "Voima pinnan alla – vahva mieli erikoisjoukkojen opeilla" julkaistiin 3.4.2023 painetussa muodossa, E-kirjana ja äänikirjana.

Siinäpä siis se, helppoa ja yksinkertaista – paitsi tietenkin käytännössä… Todellisuus on ärsyttävän mutkikas ja kiusallisen täynnä erilaisia muuttujia ja epävarmuustekijöitä. Riittävän yksinkertainen ja toimiva prosessi auttaa kuitenkin ottamaan sopivan kokoisia askelia omien tavoitteiden suuntaan. Se myös lisää hallinnan tunnetta ja auttaa kertomaan suunnitelmistaan ymmärrettävästi muillekin niissä tapauksissa, joissa toteuttamiseen tarvitaan muita ihmisiä.

Mikä on sinun tavoitteesi?